Jarent machineverhuur en verkoop

voorwaarden

De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden behoudens schriftelijke aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn met uitsluiting van zijn eigen of andere voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

1. OVEREENKOMST

De offertes van JARENT zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn niet bindend. De klant kan enkel schriftelijk (per email) een bestelling plaatsen. De huurovereenkomst komt tot stand zodra de verhuurder de bestelling schriftelijk (per email) heeft bevestigd voor akkoord aan de huurder of indien een bestelbon voor akkoord is ondertekend door de huurder. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen is de huurder gehouden de bestelde goederen te huren voor de afgesproken periode. Elke bestelling betekent een aanvaarding door de klant van deze verhuurvoorwaarden.

2. DUUR VAN DE HUUR

2.a. De huur gaat in naargelang van het geval:

• Op het ogenblik dat de huurder (of zijn gemachtigde) het gehuurde goed in ontvangst neemt.
• Op het ogenblik dat de gehuurde goed aan een transporteur is overgedragen.
• Indien is overeengekomen dat het gehuurde goed door de verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, dan is het op verantwoordelijkheid van de huurder dat er op de afgesproken plaats en tijd iemand aanwezig is voor de ontvangst name. Zoniet heeft de verhuurder het recht het gehuurde terug te nemen en de vervoerkosten aan te rekenen.
• De huurder die nalaat het gehuurde goed op het afgesproken tijdstip af te halen/in ontvangst te nemen of in geval van annuleren, blijft de klant door de overeenkomst gebonden voor de overeengekomen termijn of de termijn die minstens gelijk is aan wat hij als vermoedelijke duur heeft opgegeven.
• Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum en uur van aflevering zijn indicatief en niet bindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst of schadeloosstelling.

2.b. De huur eindigt:
• Op de voorziene datum in de overeenkomst en dit kan niet stilzwijgend verlengd worden.
• Bij een contract van onbepaalde duur op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder (tijdens de openingsuren en tegen schriftelijke aanvaarding door de verhuurder).
• Het louter afmelden of niet gebruiken van het gehuurde goed impliceert niet het einde van de huur.
• Bij een contract van onbepaalde duur heeft de verhuurder het recht de huur op te zeggen mits een opzegging per aangetekend schrijven 1 week vooraf; na verloop van de opzegtermijn is de overeenkomst beëindigd.

2.c. Van zodra de huurtermijn verstreken is,
Wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. Vanaf dan heeft de verhuurder het recht het gehuurde terug te halen zonder tussenkomst van een rechter, waar het zich ook bevindt. Alle kosten hieraan verbonden zijn volledig ten laste van de huurder. Voor elke dag vertraging in de teruggave van het goed is een schadeloosstelling verschuldigd van minstens de normale dagprijs onder voorbehoud van het recht van de verhuurder op een bijkomende schadevergoeding.

2.d. Zelfs als de huurder het materiaal eerder terugbrengt dan overeengekomen,
is de huur voor de volledige huurtijd verschuldigd.

3. AANSPRAKELIJKHEID/VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

3.a. De huurder draagt elk risico (inclusief tijdens het vervoer) voor verlies en/of schade aan het gehuurde goed. Het risico van het gehuurde goed gaat over op de huurder vanaf de ter beschikking stelling ervan door de verhuurder tot op het moment van effectieve teruggave aan de verhuurder.

Onverminderd zijn verhaal op derden is de huurder aansprakelijk voor alle schade of hinder aan het gehuurde goed zelf en voor alle schade of hinder die het gehuurde goed of het gebruik ervan (zelfs niet foutief) veroorzaakt aan derden of zichzelf zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegen de verhuurder. De risico’s van verlies, diefstal, vandalisme, beschadiging, schade door externe factoren (storm en waterschade), onkundig gebruik zijn ten laste van de huurder. De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor elke eis die tegen hem zou gericht worden op grond van schade aangericht met / door het gehuurde goed.

In geval van schade heeft de verhuurder steeds recht op een vergoeding tegen nieuwwaarde.

Indien huurder niet onmiddellijk akkoord gaat met het bedrag op het bestek, opgemaakt door de leverancier of hersteller, mag de huurder en dit op zijn kosten een expert aanstellen. In afwachting van een akkoord en betaling loopt de huur van het beschadigd goed door.

3.b. Ook vervoer, laad- en loskosten zijn ten laste van de huurder. De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het eigen transport en kan de verhuurder nooit aansprakelijk stellen voor ongepast vervoer of de schade daaruit voortvloeiend.

De huurder verbindt zich er toe het gehuurde materiaal als een goede huisvader te verplaatsen, gebruiken en te bewaren volgens normale en wettelijk toegelaten bestemming, volgens de gebruiksaanwijzing en alle toepasselijke wettelijke voorschriften, o.m. in zake veiligheid (ARAB), certificering, rijbewijs en vergunningen. Ook voor eventueel gebruik op de openbare weg, moet de huurder zelf aan de wettelijke verplichtingen voldoen, o.m. voor inschrijving, verzekering, vergunning, signalisatie. Specifiek voor alle aanhangwagens dient het trekkend voertuig verzekerd te zijn in BA of omnium om de aanhangwagen te trekken, de huurder zorgt ervoor dat zijn verzekeringspolis uitgebreid is om de gehuurde aanhangwagen gedurende de huurperiode te verzekeren.

3.c. Alle taksen, boetes, overheidsrechten i.v.m. het bezit / gebruik van het gehuurde materiaal zijn ten laste van de huurder, die de verhuurder zal vrijwaren.

3.d. De huurder staat in voor het dagelijkse onderhoud van de machines en de controle van het gehuurde materieel (vb. nazicht oliepeil, smering, nazicht filters,…) het in staat van goede werking houden en reinigen is te zijnen laste.

3.e. De huurder zal elk gebrek schriftelijk per mail melden aan de verhuurder, uiterlijk binnen de 24 uren. Als de huurder binnen de 24 uren geen protest formuleerde, wordt hij geacht het materiaal in goede staat van werking, onbeschadigd en gereinigd te hebben ontvangen inclusief de gebruiksaanwijzing en de toepasselijke veiligheidsvoorschriften.

3.g. De huurder heeft geen recht op schadevergoeding in geval van defect of onderbreking van het gehuurde materieel. Het geeft hem evenmin het recht om de betaling van al vervallen huurgelden te schorsen of uit te stellen.

3.h. De huurder zal uiterlijk op de laatste werkdag van de overeenkomst voor 17 uur het gehuurde materieel gereinigd, onbeschadigd en in goede staat van werking terugbezorgen aan de verhuurder. In het andere geval zullen de kosten voor reiniging en herstelling integraal worden doorgerekend aan de huurder.

4. AANSPRAKELIJKHEID/VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

4.a. De verhuurder verbindt zich ertoe om verhuurde goederen in goede staat af te leveren zodat de huurder zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

4.b. Machines worden, naargelang het type, met volle brandstoftank en/of met opgeladen batterij geleverd. Het verbruik van brandstof en batterijen is steeds ten laste van de huurder.

4.c. De normale sleet onder normale omstandigheden is ten laste van de verhuurder. Bandenbreuk, glasbreuk, schade en defecten door verkeerde behandeling, onwetendheid, kwaadwilligheid, onkunde, onervarenheid zijn altijd ten laste van de huurder.

5. VERZEKERING

Indien de huurder dit wenst, kan hij een machinebreuk verzekering nemen. Dit kan enkel bij de aanvang van de huurovereenkomst en de premie bedraagt 10% van de huursom. Dit dekt dan machinebreuk tijdens de huurperiode evenals beschadiging tijdens het transport binnen de voorwaarden van de polis. Diefstal, opzettelijk aangerichte schade, e.d.m. zijn niet verzekerd en blijven ten laste van de huurder. Dit is ook enkel geldig in België en de vrijstelling is 20% van het schadebedrag. Indien de klant niet akkoord gaat, moet een expert door hem en te zijne laste worden aangesteld.

6. HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

6.a. De vermelde prijzen op website www.jarent.be zijn exclusief BTW, heffingen en lasten. De kosten van levering/transport/afhaling van het gehuurde materieel en de kosten van verbruik/brandstof/montage/demontage zijn ten laste van de huurder en zullen afzonderlijk worden gefactureerd. Eventuele wettelijk verplichte keuringen, door een extern en erkend keuringsmechanisme, zijn niet voorzien door de verhuurder en ook niet voorzien in de vermelde huurprijs.

6.b. De huur loopt door op zaterdag, zon- en feestdagen. Voor de berekening van de huurprijs wordt er forfaitair gerekend: een dag omvat 8 werkuren, een week 40 uren in een periode van 5 dagen, 4 weken 160 werkuren in een periode van 28 dagen. Indien de effectieve werktijd de forfaitaire tijd overtreft, zal de huurprijs verhoogd worden pro rata met de supplementaire uren. Er wordt dan voortgegaan op de urenteller van de machine. Er wordt geen korting toegestaan wanneer de effectieve werktijd korter is dan de forfaitaire.

6.c. De facturen hebben een vervaltermijn van 10 dagen of kunnen contant betaald worden op de zetel.

6.d. In geval van niet of laattijdige betaling van de factuur is de huurder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar evenals een schadevergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van € 150,00.

6.e. Bij enige wanbetaling of wanprestatie van de huurder, bij faillissement of teken van verminderde solvabiliteit van de huurder, worden alle uitstaande bedragen, onmiddellijk opeisbaar, zonder daartoe een ingebrekestelling vereist is, en de verhuurder heeft dan het recht (ondanks vooraf toegestane betalingsvoorwaarden) al zijn verbintenissen te schorsen of te annuleren en het verhuurde materieel terug te nemen, zonder tussenkomst van de rechter, met een aangetekende brief, zonder dat de verhuurder daarvoor tot enige schadevergoeding kan aangesproken worden, en onverminderd het recht van de verhuurder op schadevergoeding. De huurder blijft ertoe gehouden de huur voor de gehele tijd te betalen.

6.f. De waarborgsom dient steeds betaald te worden bij afhaling of bij bestelling. De waarborgsom wordt terugbetaald na ontvangstname en controle van het gehuurd goed. De waarborgsom kan niet gebruikt worden als vooruitbetaling van de verschuldigde huurbedragen.

6.g. Klachten tegen de factuur dienen binnen de 5 werkdagen na ontvangst gemeld te worden, per aangetekend schrijven.

6.h. Bij afhaling/ bestelling dient de waarborgsom en de huursom, van de vermoedelijke huurperiode, voorafgaandelijk betaald te worden ten laatste afhaling en of levering.

7. ONTBINDING VAN DE HUUR EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

7.a. Het niet afhalen, of niet in ontvangst nemen van het gehuurde goed op de afgesproken datum ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.

7.b. De verhuurder kan de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege beëindigen per aangetekende brief, en zonder dat de huurder recht heeft op schadevergoeding, en onverminderd het recht op bijkomende schadevergoeding in de volgende gevallen:
• er ernstige schade aan het verhuurde materieel;
• er diefstal of verlies van het verhuurde materieel;
• wanneer er dringende reparatie en/of onderhoudswerken aan het gehuurde goed moeten gebeuren;
• indien de huurder de verplichtingen conform de overeenkomst niet respecteert;
• indien de huurder failliet wordt verklaard of in W.C.O. gaat, overlijdt, of zich buiten België zou gaan vestigen.
• bij niet tijdige betaling van de facturen.

8. ALGEMENE BEPALINGEN

8.a. De huurder kan nooit eigenaar worden van het gehuurde goed. Niet teruggave van het gehuurde op het overeengekomen tijdstip is strafbaar en aangifte bij de politie van diefstal is mogelijk.

8.b. Het is de huurder verboden, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde goed onder te verhuren, uit te lenen of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.

8.c. Alleen gekwalificeerde en opgeleide personen mogen het toestel bedienen en gebruiken. De toestellen dienen gebruikt te worden waarvoor ze geschikt zijn, correct aangesloten en beschermd te worden tegen overbelasting. Elke huurder wordt geacht het gehuurd toestel te kennen en te kunnen bedienen / gebruiken zoals het hoort.

8.d. Onder geen enkel beding mag de huurder zelf herstellingswerken uitvoeren aan het gehuurd goed.

9. NIETIGHEID VAN EEN VOORWAARDE

De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden of een onderdeel ervan tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan.

10. BEVOEGDE RECHTBANK TOEPASSELIJK RECHT

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van te ANTWERPEN bevoegd. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.